Villkor

Dessa allmänna avtalsvillkor gäller mellan SpamDrain AB (Trillian) och innehavaren (kunden) av en adress som registrerats genom tjänsten webbsida.com (tjänsten).

1. Trillians ansvar

1.1 Underhåll
Trillian ansvarar för att ge erforderligt underhåll för att tjänsten skall kunna tillhandahållas på ett tillfredställande sätt. Vid uppkomsten av fel skall underhåll utföras snarast möjligt under de förutsättningar som då råder.

1.2 Driftsstörningar
Trillian ansvarar inte för störningar eller fel som uppkommit på grund av händelser utanför Trillians kontroll. Övriga driftstörningar skall åtgärdas så snart som möjligt enligt 1.1. Trillian är ej skyldig att ge ersättning för indirekta kostnader, skador och förluster som uppkommit på grund av driftstörningar eller fel.

1.3 Innehåll
Trillian ansvarar inte för innehållet på de webbsidor som kunden uppger vid registreringen. Trillian ansvarar heller inte för eventuella varor och tjänster som erbjuds på kundens webbsidor.

2. Kundens ansvar

2.1 Korrekt information
Kunden förbinder sig att lämna korrekt och sanningsenlig information vid registreringen.

2.2 Innehåll
Kunden ansvarar för att innehållet på sidorna inte gör intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke eller andra immateriella rättigheter samt att innehållet inte strider mot lag, förordning, myndighetsföreskrifter, handelsbruk eller sedvänja. Sidorna får heller inte innehålla meddelanden eller bilder som strider mot brottsbalkens regler om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott och olaga våldsskildring. Kunden förbinder sig att ersätta Trillian för alla kostnader och all övrig skada som Trillian kan åsamkas med anledning av innehållet på kundens webbsidor.

3. Övriga villkor

3.1 Avgifter och betalning
De avgifter Trillian debiterar för tillhandahållande av tjänsten anges på www.webbsida.com/prices.jsp och skickas via e-post till kunden vid registrering. Efter registrering av en adress fungerar den i 20 dagar utan att betalning erläggs. Skulle betalning inte erläggas inom dessa 20 dagar stängs adressen av och blir ledig igen för registrering efter en tid. I övrigt erläggs avgiften en gång per år.

3.2 Uppsägning
Kunden har rätt att när som helst avregistrera adresser eller säga upp tjänsten helt. Erlagda avgifter återbetalas dock ej.

3.3 Avstängning
Om kunden bryter mot dessa allmänna avtalsvillkor har Trillian rätt att stänga av kundens adresser. Eventuell erlagd avgift återbetalas då ej.

3.4 Upphörande av tjänsten
Trillian har rätt att upphöra med att tillhandahålla tjänsten. Kunden skall i sådant fall bli underättad per e-post senast en månad innan tjänstens upphörande. Erlagda avgifter som belöper på tiden efter tjänstens upphörande skall då återbetalas.

3.5 Behandling av personuppgifter
Kunden samtycker till och är införstådd med att de personuppgifter som lämnas vid registreringen kommer att behandlas av Trillian och finnas lagrade i tjänstens kundregister. Kunden samtycker vidare till att sådana personuppgifter får användas för direkt marknadsföring.

3.6 Ändring av villkor
Trillian förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa allmänna avtalsvillkor. Kunden blir underättad om eventuella ändringar per e-post. Om kunden inte accepterar ändringarna har kunden rätt att säga upp tjänsten. I sådant fall skall erlagda avgifter som belöper på tiden efter uppsägningen återbetalas.

Om du har några frågor kring tjänsten, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@webbsida.com!

  

Smartare spamfilter
Stoppa spam och virus innan de når din dator - www.spamdrain.net